Ga naar de inhoud

Kerstconcert Volharding 2014

De Zandse kerk is goed gevuld als de voorzitter van muziekvereniging Volharding de aanwezigen van harte welkom heet. Een bijzonder kerstconcert moet het worden. Dirigent Casper Braafhart heeft de voorgaande weken met het A-orkest de mooiste kerstmuziek ingestudeerd en dat moet fraai klinken in de kerk. En dat doet het.

Wilma de Koning, als Huusens Mins, heeft de te spelen stukken in een kerstverhaal gegoten. Maar wel in Huissens dialect en doorregen met de ongeëvenaarde humor van het Huusens Mins. Zo wist ze te vertellen over de miraculeuze zwangerschap van Maria en de geboorte van het kindje Jesus. Tussendoor speelde het A-orkest stukken als Ave Maria, met Frank Braafhart als solist op trompet en Once in Royal Davids City, wat een echte uitdaging was voor het orkest.

Toen het kindje Jesus was geboren, engelen en herders zich hadden verzameld rond de kribbe, speelde het orkest Variations on Gloria in Excelsis Deo wordt gespeeld waarbij Frank Braafhart zijn professionaliteit liet gelden bij de afsluitende maten van het stuk. Klasse. Vervolgens verschenen er drie wijzen die volgens het Huussens Mins geschenken meebrachten zoals Playmobil, Lego en een I-pad (vrij vertaald). Waarop je dan in de plooi moet blijven als een serieus stuk als Cantique de Noël wordt gespeeld.

Het concert werd door voorzitter, Theo van Vuuren, afgesloten met een dankwoord aan kerkbestuur, vrijwilligers en de belofte dat het kerstverhaal van het Hussens Mins in dialect en in het Nederlands op de website worden geplaatst. De bloemen waren voor dirigent Casper Braafhart, Wilma de Koning als Huussens Mins en Frank Braafhart, solist op trompet.

Door op deze link te klikken komt u op onze foto site en vindt u alle foto’s van dit concert. De foto’s zijn gemaakt door Henk Sluiter

Kerst met “Volharding Huissen”(o.l.v. Casper Braafhart)
VolhardingKerstconcert_002Op een goeie dag stuurde God den ingel Gabriël naor Nazaret, ‘n städje ien Galilea. Den ingel ging naor Maria, een mooie jonge vrouw die zou gaon trouwe’ mit Jozef,  Den ingel zei: “ik groet ow Maria, god hèt ow ütgekoze’”.

Maria schrok d’r eige rot! ……………….Mar den ingel zei tegen heur: “gèj hoef nie bang te zien Maria, God hèt ow ütgekoze’ vur iets heel mojs. Gèj zul zwanger worde en een zoon kriege, en gèj mot hum Jezus nüme’………………. ‘Jezus Christus….’, zei Maria, dat is effe schrikke! ‘………………….God zal hum koning make, sprak d’n ingel, net a’s zien grutvaoder David. En Jezus zal vur altied koning zien van Israel. Aon zien mach kum gin end.”

Maria snapte d’r niks van en riep: “Ik slâôp nog niet mit ‘n kerl. Hoe kan ik dan ien verwachting rake .” En Gabriël antwoordde: “Dur de krach van God zul gèj zwanger worde. En däörum zal ow kiend Zoon van God genuumd worde”. En Maria zei: “De Heer wil ik diene’: laot d’r met mien gebeure wat Hèj wil.” Dôrop gieng d’n ingel Gabriël wèg. Maria was helemaol van slag, ze ging gaauw naor Jozef. 

 Dan gaon we now luustere nor The Bells of Christmas of op z’n Huusses: De bellen van Kerstmis

Jozef was een timmerman üt Nazaret, Hèj was ’n goeie vakman en ok een goed mins. Mar toen hèj merkte dat Maria ien verwachting  was docht ie, “ik kan niet met Maria trouwe, want ze krieg ’n  kiend van ‘n ander.
Mar ik zal heur ien stilte verlaote, want ik wil niet dat de minse heur slech’ gaon behandele’.” Mar, toen kreeg Jozef een droom en ien die droom zei een ingel tegen ‘um: “Jozef afstammeling van David, luuster, gèj  kun rustig mit Maria ien ut huwelijksbootje stappe’, want het kiend dat zèj verwach’ is van de heilige Gees.
Maria zal een zoon kriege. En gèj mot um Jezus nüüme. Hèj zal zien volk redde want dur hum worde’ al hun zonde’ kwietgescholde. Hèj doch bej zien eige, ik hop dat dâ ok vur mien gel” En Jozef wier wakker, hèj herinnerde zich de droom en deej wat den ingel hum gezeid hâ’. Hèj trouwde mit Maria. Ze vierde de brulluf bej de gouwe ingel. Mar ze sliepen nie mit mekaor vurdat heur zoon geboren wier.

Luustere we now nor ‘t Ave Maria (met trompetsolist Frank Braafhart)
Ien die dage wier d’r ‘n bevel van de keizer bekend gemak. Hèj wow alle ienwoners van het Romeinse rijk laote tèlle. Iedereen mos getèld worde ien de plaots waor zien familie vandaon kwam. En durrum goenge alle minse’ op reis. Ok Jozef,  Hèj gieng van  Nazaret de plek wor tie wonde naor Betlehem, want hèj stamde af van koning David. Een belangrijke koning van vroeger üt Betlehem (gin Femilie)  Jozef mos dus daor hin. Same’ met Maria, die toen al maonde zwanger was. ‘t was ‘n barre toch. De reis gieng over zandpaoj, zoas op de Zandkamp, en over heuvels, zoas het Heuveltje. En bèj iedere stap vülde Maria ‘t  kiend schoppe’ ien heur büük. Ze zag op tege’ alles wâ heur te wachte’ stoeng.

Och Jozef zei ze schrauwend wa za’k toch blej zien as we een werreme en veilige plek hebbe gevonde. ‘t wèèr wier slechter en slechter, ‘t begon hard te wääie. ’t Begon ok nog te sturme ‘t opgewääide zand striemde ien ut gezich van Jozef en Maria. En toen wier het donker, ze zagen gin hand vur d’oge mèr. Mar ien ene keer  zage ze ien de verte lich’. Betlehem was ien zich!

De Volharding speelt now Once in Royal David’s City oftewel Ins ien de royaole stad van David 

Jozef en Maria ware ien Betlehem. Wor het dur de grote volkstelling hartstikke druk was. Maria was honds müüj. Ieder moment kon heur kiend gebore worde. Ze gienge’gaauw een slaopplek züüke. Mar, de deuren bleve geslote. Niemand gaf thüs vur Jozef en de zwangere Maria. Schandaolig. En het wier onderhand aovond. Maria wier steeds müüjer en ze wis nie mer hoe ze op d’n ezel mos gaon zitte’.

Een eindje verderop ien een stal stoeng een os wa vur zich uut te bromme ’t wier al duuster ’t wier al nach. Toen d’r een ezel met twee minse binne kwam Die mieke ’t zich gemekkelek ien ’t hooi onder ’t raam, ’t was een vrouw met hur kerl da zag de os ien de gauwigheid ok nog wel. De ezel kwam bej de voerbak staon en zei wej zien al heel lang onderweg, en ien de Herreberreg was gin plek en gej zie wel ’t buukske van ’t vrouwke is wel erreg bol. Da duur nie lang mer wa’k ow vertel, misschien wel vannach. De kerl zurgde vur dekens en miek vuur. De os en de ezel stoengen gezellig bej mekaor en dochte nejsgierig wur ’t een jong of een dern. En die twee minse ware bar druk en toen hurde ze ien ene keer een kiendje schreije. Och ’t is een jungske zei zej en zo wier  op die plek  die nach Maria’s èrste kiend gebore.  De os en de ezel stoenge te kieke hoe ze van de voerbak een wiegske mieke,  Maria rolde hum vurzichtig ien ‘n doek en lei hum toen ien de voerbak, en de os en de ezel ware heel erreg blej.

VolhardingKerstconcert_013Luuster now nor Morricone’s Melody     (met trompetsolist Frank Braafhart)

En ien die nacht gebeurde het dus. Jezus was gebore. Ien het düüster van de nach. Zoas de ingel Gabriël gezeid hâ. Een koning was geboren, zonder kroon, zonder troon en lag ien ’n voerbak, kwetsbaor as ieder ander kiend. Die nach ware d’r herders ien de umgeving van Betlehem, ze hielde de schaope ien de gaote. De herders zate bèj mekaor rond ‘n vürreke Het was een rustige nacht met ‘n mooie heldere loch vol sterre. En de schaope lage dicht tege’ mekaor aon te slaope’. Opins wiere de herders verbliend dur ‘n fel schienend lich en toen verscheen ‘n ingel. De herders wiere bang, mar den ingel zei: “Gillie hoeve nie bang te zien, want ik breng ôllie goed niijs, ‘t hele volk zal d’r blèj mee zien: vandaag is ien Betlehem ôllie redder gebore, en zo kuj hum herkenne: “Het kiend lig ien ‘n voerbak en is ien een doek gerold.” En ienins  was d’r bèj den ingel een grote groep ingelen. Ze eerden God en zeije: “Vrede op aarde vur de minse waorvan God hil.” De herders gienge vlug op pad um met eige oge te zien waor ‘t kiend was. Ze bleve met grote oge bej ’t kripke staon en ok de schupkes waore nie weg te slaon. De os doch: dit is toch wel een heel biezonder kiend, dichtbej ’t kiendje stoeng tie met zien ajum d’r bove. ’t Was druk en gezellig ien de stal.

Gaon we now luustere nor Midde’ ien de Wienternach. 

De herders ware’ ien Betlehem en ‘t duurde nie lang of ze vonde ‘t kiend en ‘t lag ien een voerbak gerold ien een doek. Precies zoas den ingel beschreven had. Ze keken bar verbaosd naor het junkske. “Dit kiend is de redder van de minsheid,” zeiden de herders tegen Maria en Jozef. Dâ’ waren de woorden van den ingel. En iedereen die ‘t hörde was verbaosd dur dat bijzondere verhaol. Maria bleef mar steeds dinke wat de ingelen over heur zoon hadden gezeid. Ze hadden gezeid dat hèj belangrijk zou worden. Dâ Jezus de redder van de minsen was, dat hèj de zoon van god genüümd zou worden, en dâ hèj vur altied de koning van Israël zou zien. De herders giengen terug naor hun schaope. Ze eerden God vur alles wat ze gezien en gehörd hadde’. Maria keek naor heur kiedje, ze probierde te begriepe’ wat ‘t allemaol betekende.

Luustere we nor Ave Maria Glöcklein of Ave Maria klokske (als laatste lied vóór de Pauze) 

Jezus wier geboren ien Betlehem, stad ien Judea. Ien die tied kwame’ de wijze mannen aon ien Jeruzalem. De belangrijkste stad van het land. De wijzen kwamen uut ’n bar ver land ien het oosten. Die kerls da is net zoiets as hier de wethouwers. Deze kerls wisten wat er ien de toekoms gieng gebeure’ dur naor de sterre’ te kieke’. En ze hadde’ gezien dat d’r een nèjje Joodse koning was gebore, Ze vroegen aon de minsen van Jeruzalem, “waor is die koning van de joden, die kort geleejje geboren is? We hèbbe namelijk de ster gezien die kwam umhoog aon de hemel, en nou zien wèj gekomme um de nèjje koning te eren.” Mar de minse aon wie ze het vroege wisten het niet. Ze konden de nèjje koning nie viende. Ze zochte verder.

Maria’s boy child

Ien die tied heerste koning Herodus over ‘t gebied. Een gewèldige koning waor iedereen bang vur was. Niemand durfden hum tegen te sprèèke. Toen hèj hörde dat er een nèjje koning was geboren, schrok hèj zich rot! Herodus liet alle priesters en wetgeleerden bij mekaor komme. Hèj vroeg aon hun: ‘Waor zal die Messias geboren worden? Ze zèje;  ien Betlehem ien Judea want dat wör al vertèld ien de heilige boeken, daor steet uut Beltehem kum de leider van Israël. Hèj zal a’s een herder zörgen vur het volk van God.” En toen liet Herodus de wijze mannen ien het geheim naor hum toe komme. Hèj wilde precies weten wanneer ze de ster vur den èrste keer gezien hadden. En toen zei tie: ”Gao naor Betlehem, gillie motte uitzüüke waor het kiend is. En als gillie het gevonden hebben motte gillie dit aon mien komme vertelle. Dan kan ik ok naor hum toe gaon um hum te eren.”

Variations on Gloria in Excelsis Deo (met als solist Frank Braafhart)

Naor ut overleg mit koning Herodus giengen de wijze mannen op weg. Um de pasgeboren koning te zuukke. En opins was daor de ster wer die ze al hadde’ gezien. De wijzen waren bar blèj, want de ster wees ze de weg. Hèj bleef staon boven de plek waor het kiend was. De wijzen gingen d’er gaauw hin. En daor zagen ze het kiend bèj zien moeder Maria. Ze knielde vur hum en eerde hum. Ze pakten de dure cadeau’s die ze meegebroch hadden. Ze gaven hum Goud, Wierook en Mirre. ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. En ien die droom zei God tegen hun: “Gillie motte nie teruggaon naor Herodus.” En toen giengen ze via een andere weg terug naor hun land. Ze vertelde het biezondere verhaol van Jezus overal waor ze kwame’.
VolhardingKerstconcert_022De Volharding breng now Cantique de Noël
 

Toen de wijzen mannen uut het oosten weggegaon ware’, kreeg Jozef een droom. Ien zien droom zag hèj een ingel van de heer die zei: “Stao op, …………….gèj mot met het kiend en Maria naor Egypte vluchten. En daor motte gillie blieve,  totdat ik het zeg. Want koning Herodus is op zoek naor het kiend. Hèj wil het dood make.” Jozef schrok en stoeng meteen op, hèj miek snel Maria wakker en midden ien de nacht vertrokken ze mit Jezus naor Egypte. D’n os stoeng ien de deur van zien stal en he ze uutgezwaaid en met zien start nog efkes bej ’t kiendje over ’t kupke geaaid. Het was wer een zwaore en lange reis dwars dur de woestijn. Mar deze keer mos Jozef niet alleen Maria beschermen, mar ok het ‘t kleine junkske. Jozef hiel hum stevig vast.

For unto Us, a Child is Born

Nao lang wachte’ begreep koning Herodus dat de wijze mannen uut het oosten niet terug zouwe komme. Hèj vüülde zich besodemieterd en hèj was verschrikkelijk vuul. Hèj doch dâ kiend kan niet ouwer zien dan 2 jaor. Da wist tie van die wijze mannen. Herodus stuurde zien soldaoten naor Betlehem. Ze moste’ ien dat hele gebied alle junkskes tot 2 jaor dood make. De soldaoten hielden zich aon de gruwelijke opdracht van koning Herodus. Ien Betlehem wier gekreis. Moeders huulden um hun blaoge. Ze wilden dur niemand getroos worden. Want hun zoontjes waren d’r niet mèr. Mar Jezus bleef gespaord hèj was gelukkig op tied ien Egypte. De soldaoten vertrokken wer. ………………………en ien Betlehem was iedereen ien diepe rouw.

Luustere we nor The Holy City De hele stad  

Toen koning Herodus gestörve was, kreeg Jozef wer ’n droom en ien zien droom zag hèj een ingel van de heer die zei: “Stao op, gèj mot teruggaon naor het land Israël mit Maria en het kiend, want de man die het kiend dood wilde make is gestörve.” Jozef stoeng  op en ze giengen mie zien drieën naor Israël. En toen zei God tegen Jozef ien zien droom, dâ hèj naor Galilea moe gaon. Dus, daor ging hèj mit Maria en Jezus wonen ien de stad Nazareth. En daor groeide Jezus op en hèj spulde net a’s ieder ander kiend, met zien kameraodjes op straot. En ok als al die andere kienderen wis hèj ok nog niet, wat hum ien zien lèève allemaol te wachte stoeng

Gaon we now luustere nor ’t prachtige Stille Nacht. 

Meer dan 2000 jaor geleeje is ‘t nou da ien Bethelem een junkske wier gebore, Jezus Christus, de Messias. Overal ien de wereld vieren we met kerstmis dat de redder van de minse op de wereld kwam. We staon stil bèj de geboorte van de zoon van God. Hèj broch licht ien ut düüster. Wèj hope dâ gillie dâ lich ok meekriege met de kommende kersdage!

As laotste nummer luustere we now naor Happy Christmas

 

Hieronder de Nederlandse verzie:

Kerst met de “Volharding Huissen”

Op een dag stuurde God de engel Gabriël naar Nazaret een stad in Galilea. De engel ging naar Maria, een jong vrouw die zou gaan trouwen met Jozef, De engel zei; “ik groet je Maria, god heeft jouw uitgekozen.” Maria schrok. Maar de engel zei tegen haar: “Je hoeft niet bang te zijn Maria, God heeft jouw uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen, en je moet hem Jezus noemen. En god zal hem koning maken. Net als zijn voorvader David. En Jezus zal voor altijd koning zijn van Israel . Aan zijn macht komt geen eind.” Maria zei verbaasd: “Ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden.” En Gabriël antwoordde: “Door de kracht van God zul jij zwanger worden. En daarom zal jouw kind Zoon van God genoemd worden”. En Maria zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren.” Daarna verdween de engel Gabriël weer Maria was in verwarring, ze ging snel naar Jozef.

The Bells of Christmas Variations on Gloria in Excelsis Deo (solist Frank Braafhart)

Jozef was een timmerman uit Nazaret, Hij was een goed mens. Maar toen hij merkte dat Maria zwanger was dacht hij, “ik kan niet met Maria trouwen want ze is zwanger van een ander. Maar ik zal haar in stille verlaten want ik wil niet dat de mensen haar slecht gaan behandelen.” Maar toen kreeg Jozef een droom en in die droom zei een engel tegen hem. “Jozef nakomeling van David luister, je kunt rustig met Maria trouwen, want het kind dat zij verwacht is van de heilige geest. Maria zal een zoon krijgen. En jij moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden want door hem worden al hun zonde vergeven.” En Jozef werd wakker hij herinnerde zich de droom en deed wat de engel hem gezegd had. Hij trouwde met Maria. Maar ze sliepen niet met elkaar voor dat haar zoon geboren werd.

Ave Maria (met trompetsolist Frank Braafhart)

In die dagen werd er een bevel van de keizer bekend gemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. En daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis hij ging van woonplaats Nazaret naar Betlehem, want hij stamde af van koning David. Een belangrijke koning van vroeger uit Betlehem. Jozef moest dus daar heen. Samen met Maria, die nu al maanden zwanger was. Het was een zware tocht. De reis ging over zandpaden, en heuvels. En bij iedere stap voelde Maria haar kindje in haar buik. Ze zag op tegen alles wat haar te wachten stond. Ze verlangde naar een warme en veilige plek. Het weer werd slechter en slechter, het begon hard te waaien. Er stak een storm op. Het opwaaiende zand striemde op tegen de wangen van Jozef en Maria. En toen werd het donker, ze zagen bijna niets meer. Maar plotseling zagen ze in de verte licht. Betlehem was in zicht.

Once in Royal David’s City

Jozef en Maria waren in Betlehem. Waar het door de grote volkstelling heel erg druk was.

Maria was erg moe. Ieder moment kon haar kind geboren worden. Ze gingen snel op zoek naar een slaapplaats. Maar, de deuren bleven gesloten. Niemand had plek voor Jozef en de zwangere Maria. En het werd avond. Maria was doodmoe en ze wist niet meer wat ze moest doen. Jozef zocht snel verder. En na een tijd zag hij een voerbak staan voor dieren, een kribbe. Hij stopt er snel wat schoon stroo en hooi in en legde daar een paar zachte doeken overheen. Het wiegje was klaar. Jozef stelde Maria gerust en bleef dicht bij haar. En op die plek werd Maria’s eerste kind geboren. Het was een jongen. Maria wikkelde hem voorzichtig in een doek en ze legde hem in een voerbak.

Morricone’s Melody     (met trompetsolist Frank Braafhart)

En in die nacht gebeurde het. In Betlehem werd Jezus geboren. In het duister van de nacht. Zoals de engel Gabriël gezegd had. Een koning was geboren, zonder kroon zonder troon en lag in een voerbak kwetsbaar als ieder ander kind.

Midden in de winternacht.   

Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem, ze waakten bij hun schapen. De herders zaten bij elkaar rond een vuurtje Het was een rustige nacht met een mooie heldere hemel vol met sterren. En de schapen lagen dicht tegen elkaar aan te slapen. Opeens werden de herders verblind door een fel stralend licht en er verscheen een engel. Maar de herders werden bang. Maar de engel zei: “Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws, het hele volk zal er blij mee zijn: vandaag is in Betlehem jullie redder geboren, en zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is gewikkeld in een doek.” En plotseling was er bij de engel een groot groep engelen ze eerden God en zeiden, “vrede op aarde voor de mensen waarvan God houdt.” De herders gingen snel op pad om met eigen ogen te zien waar het kind was.

Ave Maria Glöcklein

De herders waren in Betlehem en het duurde niet lang of ze vonden het kind en het lag in een voerbak gewikkeld in een doek. Precies zoals de engel beschreven had. Ze keken vol bewondering naar het jongetje. “Dit kind is de redder van de mensheid,” zeiden de herders tegen Maria en Jozef dat waren de woorden van de engel. En iedereen die het hoorde was verbaasd door die bijzondere verhaal. Maria bleef maar steeds denken wat de engelen over haar zoon hadden gezegd. Ze hadden gezegd dat hij belangrijk zou worden. Dat Jezus de redder van de mensen was, dat hij de zoon van god genoemd zou worden, en dat hij voor altijd de koning van Israël zou zijn. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Maria keek naar haar kindje, ze probeerde te begrijpen wat het allemaal betekende.  

Maria’s boy child

Jezus werd geboren in Betlehem, stad in Judea. In die tijd kwamen de wijze mannen aan in Jeruzalem. De belangrijkste stad van het land. De wijze kwamen uit een ver land in het oosten. Deze mannen wisten wat er in de toekomst ging gebeuren door naar de sterren te kijken. En ze hadden gezien dat er een nieuwe Joodse koning was geboren, Ze vroegen aan de mensen van Jeruzalem, “waar is die koning van de joden, die kort geleden geboren is. We hebben namelijk de ster gezien die kwam ophoog aan de hemel, en nu zijn wij gekomen om de nieuwe koning te eren.” Maar de mensen aan wie ze het vroegen wissen het niet. Ze konden de nieuwe koning niet vinden. Ze zochten verder.

Gloria in Excelsis Deo

In die tijd heerste koning Herodus over het gebied. Een geweldige koning waarvoor iedereen bang was. Niemand durfden hem tegen te spreken. Toen hij hoorde dat er een nieuwe koning was geboren, schrok hij vreselijk. Herodus liet alle priesters en wetgeleerden bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen. Waar zal die Messias geboren worden. Ze zeiden; in Betlehem in Judea want dat wordt al verteld in de heilige boeken, daar staat uit Beltehem komt de leider van Israël. Hij zal als een herder zorgen voor het volk van God.” En toen liet Herodus de wijze mannen in het geheim tot zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerste gezien hadden. En daarna zei hij;” ga naar Betlehem jullie moeten uitzoeken waar het kind is. En als jullie het gevonden hebben moeten jullie dit aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.”

Variations on Gloria in Excelsis Deo (met als solist Frank Braafhart)

Na het gesprek met koning Herodus gingen de wijze mannen op weg. Op zoek naar de pasgeboren koning. En opeens was daar de ster weer die ze al hadden gezien. De wijzen waren erg blij, want de ster wees hen de weg. Hij bleef staan boven de plek waar het kind was. De wijzen gingen er snel heen. En daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielde voor hem en eerde hem. Ze pakten de dure cadeau’s die ze meegebracht hadden. Ze gaven hem Goud, Wierook en Mirre. ’s Nachts kregen de wijze mannen een droom. En in die droom zei God tegen hen: “jullie moeten niet teruggaan naar Herodus.” En gingen ze dus via een andere weg terug naar hun land. Ze vertelde het bijzondere verhaal van Jezus overal waar ze kwamen. 

Cantique Noël

Toen de wijzen mannen uit het oosten weggegaan waren kreeg Jozef een droom. In zijn droom zag hij een engel van de heer die zei; “sta op, jij moet met het kind en Maria naar Egypte vluchten. En daar moeten jullie blijven totdat ik het zeg. Want koning Herodus is op zoek naar het kind. Hij wil het doden.” Jozef schrok en stond meteen op, hij maakte snel Maria wakker en midden in de nacht vertrokken ze met Jezus naar Egypte. Het was opnieuw een zware een lange reis dwars door de woestijn. Maar dit keer moest Jozef niet alleen Maria beschermen maar ook het kleine jongetje. Jozef hield hem stevig vast.

For unto us 

Na lang wachten begreep koning Herodus dat de wijze mannen uit het oosten niet terug zouden komen. Hij voelde zich bedrogen en hij was verschrikkelijk kwaad. Hij dacht dat kind kan niet ouder zijn dan 2 jaar. Dat wist hij van die wijze mannen. Herodus stuurde zijn soldaten naar Betlehem ze moesten in dat hele gebied alle jongetje tot 2 jaar doden. De soldaten hielden zich aan de gruwelijke opdracht van koning Herodus. In Betlehem werd geschreeuwd. Moeders huilden om hun kinderen. Ze wilden door niemand getroost worden. Want hun zoontjes waren er niet meer. Maar Jezus bleef gespaard hij was in Egypte. De soldaten vertrokken weer. In Betlehem was iedereen in diepe rouw.

The Holy City

Toen koning Herodus gestorven was kreeg Jozef weer een droom, in zijn droom zag hij een engel van de heer die zei; “sta op, je moet teruggaan naar het land Israël met Maria en het kind, want de man die het kind wilde doden is gestorven.” Jozef stond op en ze gingen met ze drieeen naar Israël. En toen zei God tegen Jozef in zijn droom, “dat hij naar Galilea moest gaan.” Dus daar ging hij met Maria en Jezus wonen. In de stad Nazareth. En daar groeide Jezus op en hij speelde net zoals ieder ander kind. En ook als al die andere kinderen wist hij ook nog niet wat hem in zijn leven allemaal te wachten stond.

Stille nacht.  

Meer dan 2000 jaar geleden is het nu dat in Bethelem een jongetje werd geboren Jezus Christus, de Messias. Overal ter wereld vieren we met kerst dat de redder van de mensen ter wereld kwam. We staan stil bij de geboorte van de zoon van God. Hij bracht licht in de duisternis.

Happy Christmas